วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบาย

            จากการสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาของการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งคณะครูอาจารย์ กรรมการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน ข้อเสนอแนะต่างๆ จึงเกิดขึ้น โดยความพยายามอย่างยิ่งที่จะให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และที่สำคัญที่สุดให้สนองตอบความต้องการของชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

นโยบาย

ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นอนุบาล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนชั้นเด็กเล็ก

  • เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2542 จำนวน 5 ห้องเรียน
  • ส่งครูสอนระดับชั้นอนุบาล เข้ารับการอบรมระหว่างปิดภาคเรียน
  • ขออัตรากำลังสาขาอนุบาลจากสำนักการศึกษา

พัฒนาบุคลากรครู เพิ่มเติมศักยภาพในการทำงาน

พัฒนาบุคลากรนักเรียน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะพื้นฐานที่ดี มีบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ มีวินัย มีคุณธรรมและใฝ่รู้

สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นปัญหา